Logo

 

 

Holmsund-Obbola Kabel TV Förening

 

 

 

 

 

 

 

Adress

 


 

Anslutning | Kanalplan | Avtal | Stadgar | Dokument | Styrelsen

 

 

Stadgar Obs! Förslag till nya stadgar finns under fliken "Dokument"

Stadgarna har genomgått en del förändringar och är nya fr.o.m 15 april -05
Dessa stadgar finns även som mer utskriftsvänligt PDF i dokumentsidan.

STADGAR FÖR Holmsund- Obbola KABEL TV EK. FÖR.
Enligt lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987:667

§1 FIRMA 
Föreningens firma är Holmsund- Obbola KABEL-TV:S EK. FÖR. (716463-7329).

§2 STYRELSENS SÄTE 
Styrelsen har sitt säte i Holmsund, Umeå kommun, Västerbottens län

§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
Föreningens ändamål är att befrämja medlemmarnas ekonomiska intressen såsom konsumenter av kabel-TV och att distribuera kabel-TV till medlemmarnas bostäder i Holmsund och Obbola samt utföra därmed förenlig verksamhet. Distributionen skall präglas av hög driftsäkerhet och hög bildkvalitet till lägsta möjliga kostnad. Därutöver kan föreningen även sälja tjänster i form av anslutningsmöjligheter till icke medlemmar samt upplåta kabeltvnätet för internettrafik.

§4 MEDLEMSKAP 
Medlem är ägare av fastighet eller hus på ofri grund som anslutits till föreningens 
kabel-TV-nät (medlemsfastighet) och betalar fastställd medlemsinsats och 
anslutningsavgift för fasta anläggningar i form av parabolantenner och med därtill 
hörande kabelnät m.m. samt betalar den av stämman fastställda programavgiften. 
Till medlem antages ägare av fastighet eller motsvarande inom områden som av 
föreningen beslutats ingå i utbyggnaden av kabel-TV-nätet. 
Ansökan om medlemskap göres till styrelsen skriftligen och skall vara försedd 
med den sökandes egenhändiga underskrift.

§5 ÖVERLÅTELSE AV ANDEL pga överlåtelse av fastighet eller motsvarande. Efter egenhändigt undertecknad skriftlig ansökan äger den som genom förvärv av fastighet eller motsvarande rätt att överta medlemskap.

§6 INSATS 
Medlem skall deltaga i föreningen med den insats som fastställs av stämman, f.n. 10 kr. Insatsen utgör en medlemsandel i föreningen, och skall erläggas kontant vid inträdet i föreningen.

§7 MEDLEMS SKYLDIGHETER 
att erlägga fastställd programavgift 
att följa de vid varje tidpunkt av föreningen fastställda stadgarna. 
att till föreningen erlägga den av stämman beslutade anslutningsavgiften för 
finansiering av den fasta anläggningen. Denna avgift är ej återbetalningsbar 
att ej avtappa eller vidareförmedla signaler från kabel-TV-nätet till ej anslutet hushåll. 
Sådan avtappning av nätet medför omedelbar avstängning och nedkoppling från 
kabel-TV-nätet samt uteslutning ur föreningen. Styrelsen äger besluta om 
utkrävande av skadestånd och ange saken till åklagare. 
att ersätta de skador som uppstår pg a försumlighet och uppsåt på 
anläggningen inom medlemsfastigheten. 
att vid utbyggnad av nätet, genom eget arbete eller på annat sätt, medverka enligt 
de anvisningar som bestäms av styrelsen för nedgrävning av koaxialkabel, 
uppsättning av förstärkare och skåp och annat arbete som krävs i samband 
med utbyggnad av kabel-TV samt vidtaga nödvändiga åtgärder i medlems byggnad 
för installation av ett nytt tv-uttag. 
att utan ersättning upplåta medlemsfastigheten för nedgrävning av kabel, förstärkarskåp 
samt tillse att sådan utrustning på medlemsfastigheten inte tas bort.

§8 STYRELSEN 
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter. 
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan ordinarie stämmor. 
Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år. Vid fyllnadsval får ledamot 
väljas för en tid av två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare. 
Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt: 
att tillse att stadgarna följs. 
att förvalta föreningens tillgångar. 
att följa utveckling inom kabel-TV-området. Undersöka och ge förslag till olika TV-utbud. 
att årligen upprätta förslag till utgifts och inkomststat. 
att antaga och utesluta medlemmar. 
att föra förhandlingar om utbyggnad av kabel-TV. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande 
och kallelse till mötet varit ledamöterna och suppleanterna tillhanda minst sju dagar 
före sammanträdet. Styrelsen är även beslutsmässig om hela styrelsen är närvarande trots 
att kallelse enligt ovan inte har skett. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och 
till detta knyta andra än styrelseledamöter. 
Förenings firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.

§9 KONTAKTMÄN 
Styrelsen utser kontaktmän för ett område med uppgift. 
att samordna genomförandet av arbetsuppgifter som föranleds vid installation 
inom området. 
att säkerställa rätt för föreningen att anlägga och bibehålla ledningar och andra 
anläggningar inom området. 
att ha kännedom var föreningens anläggningar finns inom området. 
att kunna åtgärda enklare problem samt vid större problem vara medlemmarnas 
kontakt med styrelsen. 
att ombesörja utdelning av information inom området.

§10 MEDLEMSREGISTER 
Styrelsen skall noggrant uppföra och administrera ett medlemsregister över 
föreningens medlemmar. 
Medlemsregistret skall endast omfatta namn, adress, telefon, inbetalda avgifter och insats. 
Registret får inte användas i något säljande syfte.

§11 REVISION 
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie 
föreningsstämma utse två revisorer. 
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före 
ordinarie stämma.

§12 ÅRSREDOVISNING 
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 Januari till 31 december och 
skall tillsammans med skriftliga årsredovisningshandlingar 
(förvaltningsberättelse) vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före ordinarie stämma. 
Styrelsens och revisorerna berättelser skall framläggas vid ordinarie föreningsstämma.

§13 FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under mars månad 
på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

§14 KALLELSE TILL STÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN 
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker 
genom föreningens intern-TV-kanal. 
Kallelsen skall vara tillgänglig för medlemmarna tidigast fyra veckor före stämma, samt senast två veckor före ordinarie årsstämma och en vecka före extra årsstämma.

§15 MOTIONER 
Förslag av medlem som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma , 
skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar för stämman.

§16 DAGORDNING vid ordinarie föreningsstämma.
1 . Sammanträdet öppnas. 
2 . Fråga om stämman behörigen utlysts. 
3 . Val av presidium för stämman. 
A. Ordförande. 
B. Sekreterare. 
C. Två protokolljusterare. 
D. Två rösträknare. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Fastställande av röstlängd. 
6. Protokoll från föregående årsstämma. 
7. Verksamhetsberättelse. 
8. Ekonomisk redogörelse /resultat och balansräkning/. 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Val av ledamöter till styrelsen: 
-Ordförande. 
-Kassör. 
-Styrelsen och styrelsesuppleanter. 
-Revisorer och revisorsuppleanter. 
-Valberedning. 
12. Motioner och styrelseförslag. 
13. Föredragning av budgetförslag. 
14. Fastställande av arvoden. 
15. Fastställande av medlems -/programavgift. 
16. Beslut om disposition beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
17. Fastställande av budget. 
18. Övriga frågor. 
19. Avslutning. 
Stämmans protokoll skall dels hållas tillgängligt för medlemmarna hos 
styrelsens ledamöter och på föreningens hemsida.

§17 FÖRDELNING AV VINST
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning, skall sedan i lag föreskriven avskrivning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§18 STÄMMOBESLUT 
På föreningstämman har varje medlem en röst.

§19 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN 
Efter skriftlig begäran till styrelsen med medlemmens bevittnade underskrift 
medges utträde ur föreningen. 
Den av medlemmen erlagda anslutningsavgiften återbetalas ej vid utträde.

§20 UTESLUTNING AV MEDLEM 
Bryter medlem mot dessa stadgar genom att t ex ej erlägga fastställda avgifter 
och medlemmen ej rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen må styrelsen 
utesluta denna samt nedkoppla anslutningen till kabel-TV-nätet. 
Skriftlig varning och beslut om nedkoppling skall delges medlemmen antingen genom rekommenderat brev eller att två av styrelsen ledamöter tillsammans överlämnar protokollsutdrag och muntligen delger beslutet. 
Ogillar medlemmen styrelsens beslut får medlemmen föra frågan till prövning vid ordinarie föreningsstämma. I avvaktan av stämmobeslut skall medlemmens anslutning vara frånkopplad. 
Beslutar stämman om återinkoppling skall stämman även besluta om huruvida 
medlemmen skall betala den faktiska kostnaden som uppkommit för ned- och 
uppkoppling till kabel-TV-nätet. Har styrelsen felaktigt avstängt medlem 
skall stämman besluta om skälig kompensation.

§21 UPPLÖSNING AV FIRMAN 
Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och därefter dess 
eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna. 
I övrigt vid upplösning av firma gäller kapitel 11. Lagen om ekonomiska föreningar. 
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie stämma den 28 februari 2005 samt vid årstämma den 13 februari 2006.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundservice

måndag - torsdag
kl 09,00 - 16,00
Därefter telesvar

090-17 90 88
info@hoktv.se

 

 

Sappa