februari 2019

Stadgeändringsförslag årsmötet 2019

§8 STYRELSEN Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 0–2 suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. §10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer. Revisionsberättelse skall överlämnas senast två veckor före ordinarie stämma. §10 REVISION För granskning av …

Stadgeändringsförslag årsmötet 2019 Läs mer »