Kallelse Årsmöte

KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

HOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENING

TID: torsdag den 25/2 Kl 18:00

Mötet genomförs digitalt via Zoom https://zoom.us/
Länk för mötet kommer ligga på hemsidan där man ansluter via telefon-surfplatta eller dator.
Anslut gärna 30 min innan mötet startar.

Fem dagar före årsmötet kommer det finnas färdiga årsmöteshandlingar på CircleK samt här på hemsidan för nedladdning

uppge namn för utlämning.

Motioner till årsmöte skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 11/2 postas till adress,
Stefan Nilsson, Solstigen 49, 913 33 Holmsund

DAGORDNING.

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Fråga om stämman behörigen utlysts.
 3. Val av presidium för stämman.
  a Ordförande
  b Sekreterare
  c Två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Protokoll från föregående årsstämma. 
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Information 2021
 9. Ekonomisk redogörelse /resultat och balansräkning/.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Val av ledamöter till styrelsen:
  Ordförande 2022
  Kassör 2 år 2021

  Styrelsen och styrelsesuppleanter.
  Ledamot 2 år 2021
  Ledamot 2 år 2021

Valberedning.
Valberedning 1 år 2021
Valberedning 1 år 2021

Auktoriserad revisor.  
Extern revisor 2021

       13. Motioner och styrelseförslag.

       14. Föredragning av budgetförslag.

       15. Fastställande av budget. 

       16. Fastställande av arvoden.

       17. Fastställande av medlems -/programavgift.

       18. Disposition av vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

       19. Övriga frågor.

       20. Avslutning.