Stadgeändringsförslag årsmötet 2019

§8 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 0–2 suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer. Revisionsberättelse skall överlämnas senast två veckor före ordinarie stämma.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer alternativt en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionsberättelse skall överlämnas senast två veckor före ordinarie stämma.