Årsmöte 2022


HOLMSUND OBBOLA KABEL TV’S EK FÖRENING
KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
 
Föranmälan krävs så vi kan följa FHM krav gällande antal personer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
 
Vid eventuellt direktiv från FHM gällande begränsningar för fysiskt möte kommer videolänk finns på hemsidan i samband med mötet.
 
Torsdag den 24/2 Kl 18:00, fd Lernia Stenhuggaregatan 4 (se karta)
Handlingarna kommer finnas tillgänglig på mötet.
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 10/2 postas till adress,
Stefan Nilsson, Solstigen 49, 913 33 Holmsund eller mailas till info@hoktv
 
Stadgeändringsförslag till årsmötet samt dagordning bifogas nedan.

Information om framtiden kommer presenteras.

maila i[email protected] vid eventuella frågor
 
Väl mött

§15 DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma.

 1. Sammanträdet öppnas.
 2. Fråga om stämman behörigen utlysts.
 3. Val av presidium för stämman.
  a) Ordförande.
  b) Sekreterare.
  c) Två protokolljusterare.
  d) Två rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Information
 6. Stadgeändringsförslag
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Protokoll från föregående årsstämma.
 9. Verksamhetsberättelse.
 10. Ekonomisk redogörelse / resultat och balansräkning.
 11. Revisorernas berättelse.
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Val av ledamöter till styrelsen:
  -ordförande,
  -kassör,
  -styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter,
  -revisorer och revisorssuppleanter, valberedning.
  -Motioner och styrelseförslag.
  -Föredragning av budgetförslag.
  -Fastställande av arvoden.
  -Fastställande av medlems-/programavgift.
  -Beslut om disposition beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. Fastställande av budget.
  Övriga frågor.
  Avslutning.