Stadgar

Senast reviderad på årsmötet 2024-02-20

STADGAR FÖR Holmsund- Obbola KABEL TV EK. FÖR.
Enligt lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987:667

§1 FIRMA
Föreningens firma är Holmsund – Obbola Kabel-TV Ekonomisk Förening. (716463–7329)

§2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Holmsund, Umeå Kommun, Västerbottens län.

§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen såsom konsumenter av kabel-tv och Internet samt att distribuera kabel-tv och Internet till medlemmarnas fastigheter i Holmsund – Obbola. Distributionen skall präglas av hög driftsäkerhet hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Därutöver kan föreningen även sälja tjänster i form av anslutningsmöjligheter till icke medlemmar där styrelsen fastställer priset, samt vara behjälplig till föreningar och organisationer där möjlighet finns.

§4 MEDLEMSKAP
Medlem är ägare av fastighet som är ansluten till föreningens distributionsnät samt abonnent av tv & bredband

§5 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP
Överlåtelse räknas från när nya fastighetsägaren lagt sin första betalning enligt §4

§6
Medlem skall deltaga i föreningen med den insats som fastställs av stämman, f.n.10kr. Insatsen utgör en medlemsandel i föreningen.

§7 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Att erlägga fastställd avgift, att följa de vid varje tidpunkt av föreningens fastställda stadgar. Att ej avtappa eller vidareförmedla signaler. Att utan ersättning upplåta medlemsfastigheten för nedgrävning av rör-kabel-fiber, förstärkarskåp samt att tillse att sådan utrustning på medlemsfastigheten inte tas bort. Att ersätta de skador som uppstår på grund av försumlighet och uppsåt på anläggningen inom fastighetsbeteckning. Styrelsen äger besluta om utkrävande av skadestånd samt vidta rättsliga åtgärder.

§8 STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 0–2 suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Vid fyllnadsval får ledamot väljas för en tid av två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det att styrelsen särskilt: att tillse att stadgarna följs, att förvalta föreningens tillgångar, att följa utveckling inom tv & bredband. Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande och kallelse till mötet varit ledamöterna och suppleanterna tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Styrelsen är även beslutmässig om hela styrelsen är närvarande trots kallelse enligt ovan inte skett. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och till detta knyta andra än styrelseledamöter. Förenings firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.

§9 MEDLEMSREGISTER
Styrelsen skall uppföra och administrera ett medlemsregister i enlighet med gällande lagstiftning.

§10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer alternativt en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionsberättelse skall överlämnas senast två veckor före ordinarie stämma.

§11 ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december och skall tillsammans med skriftliga årsredovisningshandlingar (förvaltningsberättelse) vara revisorerna tillhanda senast 6 veckor före ordinarie stämma. Styrelsen och revisorernas berättelser skall framläggas vid ordinarie föreningsstämma.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma och annan information sker via föreningens hemsida www.hoktv.se. Kallelsen skall vara tillgänglig för medlemmarna tidigast fyra veckor före stämma, samt senast två veckor före ordinarie årsstämma eller extra årsstämma.

§14 MOTIONER
Förslag av medlem som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.

§15 DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma.
1. Sammanträdet öppnas.
2. Fråga om stämman behörigen utlysts.
3. Val av presidium för stämman.
a) Ordförande.
b) Sekreterare.
c) Två protokolljusterare.
d) Två rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Information
6. Stadgeändringsförslag
7. Fastställande av röstlängd.
8. Protokoll från föregående årsstämma.
9. Verksamhetsberättelse.
10. Ekonomisk redogörelse / resultat och balansräkning.
11. Revisorernas berättelse.
12. Ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Val av ledamöter till styrelsen:
-ordförande,
-kassör,
-styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter,
-revisorer och revisorssuppleanter, valberedning.

-Motioner och styrelseförslag.
-Föredragning av budgetförslag.
-Fastställande av arvoden.
-Beslut om disposition beträffande vinst och förlust enligt den fastställda ———balansräkningen.
Fastställande av budget.
Övriga frågor.
Avslutning.
Stämmans protokoll skall dels hållas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsens ledamöter och på föreningens hemsida.

§16 FÖRDELNING AV VINST
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning, skall sedan i lag föreskriven avskrivning till reservfonden
har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§17 STÄMMOBESLUT
På föreningsstämman har varje medlem en röst.

§18 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Efter att föreningen tagit del av medlemmens begäran medges utträde ur föreningen. Den av medlemmen erlagda anslutningsavgiften återbetalas ej vid utträde.

§19 UTESLUTNING AV MEDLEM
Vid brott mot stadgarna äger styrelsen rätt att utesluta medlem.

§20 UPPLÖSNING AV FIRMAN
Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och därefter dess eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.
I övrigt vid upplösning av firma gäller kapitel 11. Lagen om ekonomiska föreningar.