Stadgar

Senast reviderad på årsmötet 2020-02-26

STADGAR FÖR Holmsund- Obbola KABEL TV EK. FÖR.
Enligt lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987:667

§1 FIRMA
Föreningens firma är Holmsund – Obbola Kabel-TV Ekonomisk Förening.    (716463-7329)

§2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Holmsund, Umeå Kommun, Västerbottens län.

§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen såsom konsumenter av kabel-tv och Internet och att distribuera kabel-tv och Internet till medlemmarnas bostäder i Holmsund, Obbola och närliggande områden samt utföra därmed förenlig verksamhet. Distributionen skall präglas av hög driftsäkerhet och hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Därutöver kan föreningen även sälja tjänster i form av anslutningsmöjligheter till icke medlemmar.

§4 MEDLEMSKAP
Medlem är ägare av fastighet eller hus på ofri grund som anslutits till föreningens distributionsnät (medlemsfastighet) och betalar fastställt medlemsinsats och anslutningsavgift för fasta anläggningar i form av parabolantenner och därmed tillhörande distributionsnät m.m. samt betalar den av stämman fastställda programavgiften. Till medlem antages ägare av fastighet eller motsvarande inom områden som av föreningen beslutats ingå i utbyggnaden av distributionsnätet. Ansökan om medlemskap görs till föreningen skriftligen och skall vara försedd med den sökandes egenhändiga underskrift.

§5 ÖVERLÅTELSE AV ANDEL
Pga. överlåtelse av fastighet eller motsvarande efter egenhändigt undertecknad skriftlig ansökan äger den som genom förvärv av fastighet eller motsvarande rätt att överta medlemskap.

§6 INSATS
Medlem skall deltaga i föreningen med den insats som fastställs av stämman, f.n.10kr. Insatsen utgör en medlemsandel i föreningen, och skall erläggas kontant vid inträdet i föreningen.

§7 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Att erlägga fastställd programavgift, att följa de vid varje tidpunkt av föreningens fastställda stadgar, att till föreningen erlägga den av stämman beslutade anslutningsavgiften för finansiering av den fasta anläggningen. Denna avgift är ej återbetalbar. Att ej avtappa eller vidareförmedla signaler från distributionsnätet till ej anslutet hushåll. Sådan avtappning av nätet medför omedelbar avstängning och nedkoppling från distributionsnätet samt uteslutning ur föreningen. Styrelsen äger besluta om utkrävande av skadestånd samt vidta rättsliga åtgärder. Att ersätta de skador som uppstår på grund av försumlighet och uppsåt på anläggningen inom medlemsfastigheten. Att vid utbyggnad av nätet, genom eget arbete eller på annat sätt, medverka enligt de anvisningar som bestämts av styrelsen för nedgrävning av koaxialkabel/fiber, uppsättning av förstärkare och skåp och annat arbete som krävs i samband med utbyggnad av distributionsnätet samt vidtaga nödvändiga åtgärder i medlems byggnad för installation av ett nytt multimediauttag. Att utan ersättning upplåta medlemsfastigheten för nedgrävning av kabel/fiber, förstärkarskåp samt att tillse att sådan utrustning på medlemsfastigheten inte tas bort.

§8 STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter samt 0–2 suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Vid fyllnadsval får ledamot väljas för en tid av två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Vid handhavande av föreningens angelägenheter åligger det att styrelsen särskilt: att tillse att stadgarna följs, att förvalta föreningens tillgångar, att följa utveckling inom kabel-TV och Internetområdet. Undersöka och ge förslag till olika TV-utbud, att årligen upprätta förslag till utgifts och inkomststat, att antaga och utesluta medlemmar, att föra förhandlingar om utbyggnad av distributionsnätet. Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande och kallelse till mötet varit ledamöterna och suppleanterna tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Styrelsen är även beslutmässig om hela styrelsen är närvarande trots kallelse enligt ovan inte skett. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och till detta knyta andra än styrelseledamöter. Förenings firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.

§9 MEDLEMSREGISTER
Styrelsen skall noggrant uppföra och administrera ett medlemsregister över föreningens medlemmar. Medlemsregistret skall endast innehålla namn, adress, telefon, inbetalda avgifter och insats. Registret får inte användas i något säljande syfte.

§10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer alternativt en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionsberättelse skall överlämnas senast två veckor före ordinarie stämma.

§11 ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december och skall tillsammans med skriftliga årsredovisningshandlingar (förvaltningsberättelse) vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före ordinarie stämma. Styrelsen och revisorernas berättelser skall framläggas vid ordinarie föreningsstämma.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via föreningens hemsida. Kallelsen skall vara tillgänglig för medlemmarna tidigast fyra veckor före stämma, samt senast två veckor före ordinarie årsstämma och en vecka före extra årsstämma.

§14 MOTIONER
Förslag av medlem som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.

§15 DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma.

 1.   Sammanträdet öppnas.
 2.   Fråga om stämman behörigen utlysts.
 3. Val av presidium för stämman.
 4. Ordförande.
 5. Sekreterare.
 6. Två protokolljusterare.
 7. Två rösträknare.
 8.   Fastställande av dagordning.
 9.   Fastställande av röstlängd.
 10.   Protokoll från föregående årsstämma.
 11.   Verksamhetsberättelse.
 12.   Ekonomisk redogörelse / resultat och balansräkning.
 13.   Revisorernas berättelse.
 14. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 15. Val av ledamöter till styrelsen:

-ordförande,

-kassör,

-styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter,

-revisorer och revisorssuppleanter, valberedning.

12   Motioner och styrelseförslag.

 1. Föredragning av budgetförslag.
 2. Fastställande av arvoden.
 3. Fastställande av medlems-/programavgift.
 4. Beslut om disposition beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 5. Fastställande av budget.
 6. Övriga frågor.
 7. Avslutning.

Stämmans protokoll skall dels hållas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsens ledamöter och på föreningens hemsida.

§16 FÖRDELNING AV VINST
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning, skall sedan i lag föreskriven avskrivning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§17 STÄMMOBESLUT
På föreningsstämman har varje medlem en röst.

§18 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Efter att föreningen tagit del av medlemmens begäran medges utträde ur föreningen. Den av medlemmen erlagda anslutningsavgiften återbetalas ej vid utträde.

§19 UTESLUTNING AV MEDLEM
Bryter medlem mot dessa stadgar genom att ej erlägga fastställda avgifter och medlemmen ej rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen må styrelsen utesluta denna samt nedkoppla anslutningen till distributionsnätet. Skriftlig varning och beslut om nedkoppling skall delges medlemmen antingen genom rekommenderat brev eller två av styrelsens ledamöter tillsammans överlämnar protokollsutdrag och muntligen delger beslutet. Ogillar medlemmen styrelsens beslut får medlemmen föra frågan till prövning vid ordinarie föreningsstämma. I avvaktan av stämmobeslut skall medlemmens anslutning vara frånkopplad. Beslutar stämman om återinkoppling skall stämman även besluta om huruvida medlemmen skall betala den faktiska kostnaden som uppkommit för ned- och uppkoppling till distributionsnätet. Har styrelsen felaktigt avstängt medlem skall stämman besluta om skälig kompensation.

§20 UPPLÖSNING AV FIRMAN
Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och därefter dess eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.
I övrigt vid upplösning av firma gäller kapitel 11. Lagen om ekonomiska föreningar.