Årsmöte

HOLMSUND OBBOLA KABEL TV’S EK FÖRENING

KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
HOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENING
TID: Tisdag den 25/2 Kl 18:00 Storsjöskolan matsal

Motioner till årsmöte skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 11/2
postas till adress,
Stefan Nilsson, Solstigen 49, 913 33 Holmsund

ÅRSSTÄMMA 2020-02-25

DAGORDNING

 1 . Sammanträdet öppnas.

 2 . Fråga om stämman behörigen utlysts.

 3 . Val av presidium för stämman.

​  A. Ordförande.

​  B. Sekreterare.

​  C. Två protokolljusterare.

​  D. Två rösträknare.

 4. Fastställande  av dagordning.

 5. Information 2020

 6. Fastställande av röstlängd.

 7. Stadgeändring.

 8. Protokoll från föregående årsstämma. 

 9. Verksamhetsberättelse.

 10. Ekonomisk redogörelse /resultat och balansräkning/.

 11. Revisorernas berättelse.

 12. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 13. Val av ledamöter till styrelsen:

   ​-Ordförande.

​-Kassör.  ​

​-Styrelsen och styrelsesuppleanter.

​- Auktoriserad revisor.  

​-Valberedning.

14. Motioner och styrelseförslag.

15. Föredragning av budgetförslag.

16. Fastställande av arvoden.

17. Fastställande av medlems -/programavgift.

18. Disposition av vinst/förlust enligt fastställd balansräkning.

19. Fastställande av budget. 

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.