Årsmöte

KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

HOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENING

TID: Tisdag den 26/2 Kl 1800 Storsjöskolan matsal

1 . Sammanträdet öppnas.

2 . Fråga om stämman behörigen utlysts.

3 . Val av presidium för stämman.

A. Ordförande.

B. Sekreterare.

C. Två protokolljusterare.

D. Två rösträknare.

4. Fastställande av dagordning.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Information 2018

7. Stadgeändring

8. Protokoll från föregående årsstämma.

9. Verksamhetsberättelse.

10. Ekonomisk redogörelse / resultat och balansräkning/.

11. Revisorernas berättelse.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Val av ledamöter till styrelsen:

– Ordförande.

– Kassör.

– Styrelsen och styrelsesuppleanter.

– Revisorer och revisorsuppleanter.

– Valberedning.

14. Motioner och styrelseförslag

15. Föredragning av budgetförslag.

16. Fastställande av arvoden.

17. Fastställande av medlems -/ programavgift.

18. Disposition av vinst / förlust enligt fastställd balansräkning.

19. Fastställande av budget.

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

Välkomna

Stefan Nilsson / TFO Ordförande

———————————————————————————————-

Motioner till årsmöte 2019, skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 12/2 –19

postas till adress,

Holmsund Obbola Kabel-TVs Ek För.

Box 13

913 21 Holmsund

———————————————————————————————–